• English
  • Eesti

Ohutusalased teabekirjad

18.01.2022
Printer-friendly version

Ohutusalane teabekiri on mõeldud ravimi ohutusalase informatsiooni kiireks edastamiseks tervishoiutöötajatele.

Ohutusalane teabekiri sisaldab tavaliselt kokkuvõtet ohutusprobleemist (nt uued tõsised kõrvaltoimed, ohutusandmed kliinilisest uuringust jms) ja ravimi muutunud riski-kasu suhtest, nõuandeid arstile tagamaks patsientide ohutus, viidet ravimi omaduste kokkuvõttele, kõrvaltoimete kohta teabe edastamist jne.

Ohutusalase teabekirja koostab müügiloa hoidja kas enda algatusel, Eesti Ravimiameti või Euroopa Ravimiameti mõne komitee (nt inimravimite komitee või riskihindamise komitee) nõudmisel. Eestis kinnitab kirja sisu Ravimiamet. Müügiloa hoidja peab kirja edastama ravimit väljakirjutava/kasutava eriala tervishoiutöötajatele kokkulepitud ajakava järgi, kas tavaposti või e-posti teel. Ravimiameti veebis avaldame kirja pärast seda, kui müügiloa hoidja on kirja tervishoiutöötajatele edastanud.

Ohutusalast teabekirja tuleb eristada müügiloa hoidja reklaammaterjalidest ja ohutusalastest koolitusmaterjalidest.

KuupäevOhutusalane teabekiri
18.01.2022BCG-medac (Bacillus Calmette-Guérin bakterid) – patsiendi hoiatuskaardi kasutuselevõtmine
26.11.2021Oluline teave mitomütsiini sisaldavate medac GmbH ravimite kohta – intravenoosse manustamise piirangud
29.10.2021Forxiga (dapagliflosiin) 5 mg ei ole enam näidustatud 1. tüüpi suhkurtõve raviks
28.10.2021Beovu® (brolutsizumab) – kaasajastatud soovitused silmasisese põletiku, kaasa arvatud võrkkesta veresoonte põletiku ja/või võrkkesta veresoonte oklusiooni teadaoleva riski vähendamiseks
21.10.2021Sarilumabi (Kevzara) tarneraskus
13.10.2021COVID-19 Vaccine Janssen – immuuntrombotsütopeenia ja venoosse trombemboolia risk
13.10.2021VAXZEVRIA™/AstraZeneca COVID-19 vaktsiin – risk trombotsütopeenia (sh immuuntrombotsütopeenia) tekkeks koos veritsusega või ilma
29.09.2021CHAMPIX’i (varenikliin) partiid, mis sisaldavad N-nitroso-varenikliini lisandeid rohkem kui lubatud kogus, kutsutakse tagasi
03.09.2021RoActemra (totsilizumab) 162 mg subkutaanse süstelahuse (süstel ja pen-süstel) ajutised tarneraskused ja soovitused võimaliku haiguse ägenemise riski ohjamiseks patsientidel
19.07.2021COVID-19 mRNA vaktsiinid Comirnaty ja Spikevax­­ - müokardiidi ja perikardiidi risk
16.07.2021COVID-19 Vaccine Janssen – vastunäidustatud isikutele, kellel on varem esinenud kapillaaride lekke sündroom, ning ajakohastatud teave trombotsütopeeniaga tromboosi sündroomi kohta
15.07.2021CHAMPIX (varenikliin) – partiid, mis sisaldavad N-nitroso-varenikliini lisandeid rohkem kui Pfizeri poolt aktsepteeritud päevadoos, kutsutakse tagasi
06.07.2021▼Xeljanz (tofatsitiniib) – tõsiste kardiovaskulaarsete kõrvaltoimete (MACE) ja pahaloomuliste kasvajate tekkeriski suurenemine tofatsitiniibi kasutamisel võrreldes TNF-alfa inhibiitoritega
30.06.2021Cabazitaxel Accord 20 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat – Ravivigade ja segiajamise risk ravimiga JEVTANA 60 mg infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti
22.06.2021VAXZEVRIA/AstraZeneca COVID-19 vaktsiin – vastunäidustatud isikutele, kellel on varem esinenud kapillaaride lekke sündroom
10.06.2021Venclyxto ▼ (venetoklaks) õhukese polümeerikattega tabletid – Uuendatud soovitused tuumorilüüsi sündroomi (TLS) kohta KLL-iga patsientidel
03.06.2021INOmax (lämmastikoksiid) – raskused ballooniventiilide sulgemisel pärast kasutamist: ettevaatusabinõud kasutamisel, kui balloone eraldatakse rõhuregulaatoritest
02.06.2021VAXZEVRIA/AstraZeneca COVID-19 vaktsiin – trombotsütopeeniaga tromboosi risk – täiendav info
27.04.2021COVID-19 Vaccine Janssen – seos vaktsiini ning tromboosi ja trombotsütopeenia kombinatsiooni esinemise vahel
15.04.2021TRISENOX (arseentrioksiid) – Ravivigade risk seoses 2 mg/ml kontsentratsiooniga ravimvormi müügiletulekuga
13.04.2021VAXZEVRIA/AstraZeneca COVID-19 vaktsiin – seos vaktsiini ja tromboosi ning trombotsütopeenia kombinatsiooni esinemise vahel
25.03.2021TECENTRIQ® (atesolizumab) – raskete nahareaktsioonide risk
24.03.2021AstraZeneca COVID-19 vaktsiin – trombotsütopeenia ja koagulatsioonihäirete risk
24.03.2021Xeljanz® (tofatsitiniib) – esmased kliiniliste uuringute andmed raskete kardiovaskulaarsete tüsistuste ja pahaloomuliste kasvajate (välja arvatud NMSC) riski suurenemise kohta tofatsitiniibi kasutamisel võrreldes ravimisel tnf-alfa-inhibiitoritega
18.03.2021Zolgensma (onasemnogeen abeparvovek) – Trombootilise mikroangiopaatia risk
01.02.2021Esmya (ulipristaalatsetaat, 5 mg tabletid) – emakafibroidide ravi näidustust piiratakse raske maksakahjustuse riski tõttu
30.12.2020Solu-Medrol (metüülprednisoloonnaatriumsuktsinaat) 40 mg süstelahuse pulbri ja lahusti koostist on muudetud – see on nüüdsest laktoosivaba
23.12.2020ÜLEMAAILMNE TURULT TAGASIKUTSUMINE – Zerbaxa (tseftolosaan/tasobaktaam) 1g/0,5g infusioonilahuse kontsentraadi pulber
01.12.2020Gliolan (5-aminolevuliinhape, 5-ALA) – kuidas tegutseda edasi lükatud operatsiooni ja madalama astme glioomi fluorestsentsuse korral
12.11.2020Tecfidera® (dimetüülfumaraat) – ajakohastatud soovitused seoses progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) juhtudega kerge lümfopeenia foonil
04.11.2020Gilenya (fingolimood) – ajakohastatud soovitused ravimindutseeritud maksakahjustuse riski vähendamiseks
29.10.2020Esbriet (pirfenidoon) – ravimist tingitud maksakahjustuse vältimine - oluline ajakohastatud ohutusalane teave ja uued soovitused
29.10.2020Süsteemsed ja inhaleeritavad fluorokinoloonid – südameklapi regurgitatsiooni tekke risk
09.06.20205-fluorouratsiil (i.v.), kapetsitabiin ja tegafuur – DPD-puudulikkusega patsientidel on tõsise toksilisuse risk - vajalik on ravieelne testimine
22.04.2020Hüdroksüklorokviini (PLAQUENIL) kasutamine seoses viirusega COVID-19 – QT-intervalli pikenemise risk ja ravimitevahelised koostoimed
16.04.2020Tsüproteroonatsetaat – kasutamise piirangud meningioomi riski tõttu
23.03.2020ESMYA (ulipristaal) – emaka fibroidide raviks kasutamise keeld kuni kestab maksakahjustuse riski hindamine
28.02.2020MEPACT 4mg (mifamurtiid) – võimalik filtri leke või rike
20.02.2020Linoladiol N 0,01% kreem (östradiool)  süsteemsest ekspositsioonist tulenevad riskid
27.01.2020Picato (ingenoolmebutaat) – müügiloa peatamine nahavähi riski tõttu
21.01.2020Ecalta 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber (anidulafungiin) – infusioonilahust ei tohi enam säilitada sügavkülmas
20.01.2020Alemtuzumab (LEMTRADA) – piiratud näidustus, täiendavad vastunäidustused ja riskivähendamise meetmed
15.01.2020Nexplanon – etonogestreel 68 mg, subdermaalne implantaat – neurovaskulaarsete vigastuste ja implantaadi äranihkumise riski minimeerimiseks ajakohastatakse paigaldamise ja eemaldamise juhendit
22.10.2019Domperidooni ei ole lubatud kasutada rinnapiima tekke soodustamiseks
23.09.2019Picato (ingenoolmebutaat)– varasema nahavähi diagnoosiga patsientidel on kasutamisel vajalik ettevaatus
16.09.2019Metotreksaat – annustamisest tingitud letaalsete ravivigade vältimise soovitused põletikuliste haiguste korral
04.09.2019BLINCYTO (blinatumomab) – eksitava sõnastuse parandus ravimiteabe lõigus, mis käsitleb lastel premedikatsioonl deksametasooniga
02.09.2019GILENYA (fingolimood) – vastunäidustatud rasedatele ja fertiilses eas naistele, kes ei kasuta tõhusat rasestumisvastast meetodit
05.08.2019Parenteraalsed toitelahused – raskete kõrvaltoimete tekkeriski vähendamiseks enneaegsetel vastsündinutel tuleb preparaate kaitsta valguse eest
28.06.2019ellaOne (ulipristaalatsetaat 30 mg) – rasestumise juhud tuleb kanda rasedusregistrisse
27.06.2019Febuksostaat – kardiovaskulaarsete surmajuhtude ja kõigil põhjustel suremuse suurenenud risk
27.06.2019RoActemra (totsilizumab) – raske maksakahjustuse, sh siirdamist vajava ägeda maksapuudulikkuse harvaesinev risk
17.06.2019Darzalex▼ (daratumumab) – B-hepatiidi viiruse reaktivatsiooni risk
28.05.2019XELJANZ (tofatsitiniib) – kopsuemboolia suurenenud riskiga patsientidel annuse 10 mg kaks korda ööpäevas manustamise piirang
20.05.2019Antifosfolipiidsündroomiga patsientidel ei soovitata kasutada apiksabaani (Eliquis), dabigatraaneteksilaati (Pradaxa), edoksabaani (Lixiana/Roteas) ja rivaroksabaani (Xarelto), kuna neil patsientidel võib trombootiliste sündmuste kordumise risk olla suurenenud
17.05.2019Lapatiniib (Tyverb) – oluline uus teave ravimi omaduste kokkuvõttes
16.04.2019Alemtuzumab (LEMTRADA) – kasutuspiirangud tõsiste ohutusprobleemide tõttu
08.04.2019Süsteemseid ja inhaleeritavaid kinoloone ja fluorokinoloone sisaldavad antibiootikumid – puuet põhjustavate, pikaajaliste ja potentsiaalselt pöördumatute kõrvaltoimete risk ja kasutuspiirangud
08.04.2019OZURDEX 700 mikrogrammi intravitreaalne implantaat (deksametasoon) – saabuvad uued, defektita partiid ning varasemast alles jäänud, silikooniosakeste kahtlusega partiid kutsutakse tagasi
29.03.2019Paiksed ketoprofeeni sisaldavad ravimid – fotoallergiliste reaktsioonide risk
27.03.2019XELJANZ (tofatsitiniib) - kopsuemboolia ja suremuse suurenenud risk reumatoidartriidiga patsientidel, kes saavad kliinilises uuringus ravimit 10 mg kaks korda ööpäevas
26.03.2019Elvitegraviir ja kobitsistaat – raseduse teisel ja kolmandal trimestril langeb nende ravimite ekspositsioon, mis suurendab ravi ebaõnnestumise ja emalt lapsele HIV-infektsiooni leviku riski
25.03.2019Belimumab (Benlysta) – Tõsiste psühhiaatriliste kõrvaltoimete (depressiooni, suitsiidimõtete või suitsidaalse käitumise või enesevigastamise) tekkerisk
15.03.2019Domperidoon – näidustuse ja tõsiste kardiaalsete kõrvaltoimetega seotud vastunäidustuste meeldetuletus
05.03.2019Hüdroksüetüültärklist (HES) sisaldavad infusioonilahused - olemasolevate piirangute tugevdamine
25.01.2019Tiamasool (Thyrozol) ja karbimasool – risk ägeda pankreatiidi tekkeks ja rangemad soovitused raseduse vältimiseks
21.01.2019Naatriumi-glükoosi kotransporter 2 (SGLT2) inhibiitorid – risk Fournier' gangreeni (lahkliha nekrotiseeriv fastsiit) tekkeks
14.01.2019Deoksükoolhape (BELKYRA) – süstekoha nekroosi oht
07.12.2018Kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid – trombemboolia risk
17.10.2018Hüdroklorotiasiid – mittemelanoomse nahavähi tekkerisk
11.10.2018Sildenafiili ei tohi kasutada üsasisese kasvupeetuse raviks
08.10.2018Fluorokinoloonid – aordianeurüsmi ja dissektsiooni risk
05.10.2018OZURDEX (deksametasoon) – implantaadis leiti silikooniosakesi tootmisprotsessi jälgimise käigus
03.10.2018Rivaroksabaan (Xarelto) – kliinilise uuringu GALILEO ennetähtaegne lõpetamine
10.09.2018Retinoidid (atsitretiin, adapaleen, alitretinoiin, beksaroteen, isotretinoiin ja tretinoiin) – ajakohastatud teave teratogeensuse ja neuropsühhiaatriliste häirete kohta – tervishoiutöötajatele, apteekritele
13.08.2018Valproehape – uued kasutamispiirangud ja raseduse ennetusprogrammi kohustuslik rakendamine
06.08.2018Xofigo (raadium-223 dikloriid) – uued kasutuspiirangud tulenevalt luumurdude tekkeriski ja suremuse tõusutendentsist
31.07.2018Esmya (ulipristaalatsetaat) – uued vastunäidustused, nõuded maksanäitajate jälgimiseks ja näidustuse piirangud
27.07.2018Hüdroksüetüültärklis – tervisekahjustuse risk, sh suurenenud suremus, sepsise ja neerukahjustusega või kriitilises seisundis patsientidel kasutamisel
06.07.2018KEYTRUDA (pembrolizumab) – näidustuse piiramine lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise uroteliaalse kartsinoomi ravi korral täiskasvanutel, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi
22.06.2018Darunaviir/kobitsistaat (Rezolsta jt darunaviiri sisaldavad ravimid) – suurenenud risk ravi ebaõnnestumiseks ja HIV infektsiooni emalt lapsele ülekandumiseks darunaviiri ja kobitsistaadi madalate ekspositsioonide tõttu raseduse teisel ja kolmandal trimestril
18.06.2018Cetrotide (tsetroreliksatsetaat) – oht kolvi väljatõmbamiseks uuest süstlast ravimi süstlasse tõmbamisel, mis võib rikkuda toote steriilsuse
11.06.2018LYNPARZA (olapariib) – ravivigade tekkimise risk seoses uue ravimvormiga
04.06.2018Dolutegraviir – rasestumise ajal ravi saanud naiste vastsündinutel on teatatud neuraaltoru defektidest
15.05.2018Xgeva (denosumab) – uue esmase pahaloomulise kasvaja risk
03.05.2018FLOLAN (epoprostenool) – ajutiselt on saada kaht erinevat FLOLANi steriilset lahustit, millel on erinevad juhised lahuse manustamiskõlblikuks muutmiseks, säilitamiseks ja manustamiseks
02.05.2018Asitromütsiin – hematoloogiliste pahaloomuliste kasvajate retsidiivide ja suremuse esinemissageduse suurenemine
02.04.2018Bendamustiin – infektsioonide risk
02.04.2018Ravimite Fiasp (kiiretoimeline aspart-insuliin) ja Tresiba (basaalinsuliin degludek-insuliin) segiajamise risk
19.03.2018Raadium(Ra223)dikloriid (Xofigo) kasutamine kombinatsioonis abirateroonatsetaadi ja prednisooni/prednisolooniga on vastunäidustatud
26.02.2018Degludek-insuliin (Tresiba) – kahe tugevuse omavahelise segiajamise risk
22.02.2018Flupirtiini (Katadolon) – müügiloa lõpetamine maksakahjustuse riski tõttu
19.02.2018Ulipristaal (Esmya) – kasutamise piirangud, hoiatused ja soovitused maksanäitajate jälgimiseks tõsise maksakahjustuse riski tõttu
13.02.2018Saccharomyces boulardii – uus vastunäidustus kriitiliselt haigetel või pärsitud immuunsusega patsientidel
22.01.2018Mükofenolaatmofetiil/ mükofenoolhape: uuendatud soovitused kontratseptsiooni osas
28.12.2017

Lineaarsed gadoliiniumi sisaldavad kontrastained – uuendatud soovitused

11.12.2017Raadium(Ra223)dikloriid (XOFIGO) – surma ja luumurdude riski suurenemine kasutamisel koos abirateroonatsetaadi ja prednisooni/prednisolooniga
07.11.2017Fingolimood (Gilenya) – vastunäidustused südamehäiretega patsientidele
06.10.2017Silodosiin (Urorec) – seos operatsiooniaegse lõdva iirise sündroomiga
28.09.2017Erütropoetiinid – uued hoiatused raskete nahareaktsioonide kohta
07.08.2017Solu-Medrol 40 mg (metüülprednisoloon): vastunäidustatud lehmapiimavalkude suhtes allergilistele patsientidele
01.08.2017INOmax (lämmastikoksiid) balloonid: seadme INOmax DSIR kasutamisel võib gaasivarustus ballooni kõlblikkusaja lõppemise kuul katkeda
17.07.2017Ibrutiniib (IMBRUVICA) ja B-hepatiidi reaktivatsiooni risk
13.04.2017EXJADE (deferasiroks) dispergeeruvate tablettide turustamise lõpetamine
28.03.2017EXJADE (deferasiroks) õhukese polümeerikattega tabletid: uus ravimvorm, uus annustamine ja uus manustamisviis: ravivea tekkimise risk – tervishoiutöötajatele, apteekritele
23.03.2017HERCEPTIN (trastuzumab) – meeldetuletus südameuuringute tähtsuse kohta trastuzumab‑ravi ajal
14.03.2017CLEXANE (naatriumenoksapariin) – ühtlustatud ravimiteave
18.01.2017Meeldetuletus ROACCUTANE (isotretinoiin) raseduse vältimise programmi kohta – dermatoloogidele, apteekritele
15.11.2016Levonorgestreeli sisaldavad SOS-pillid ja maksaensüüme indutseerivad ravimid
07.11.2016REVLIMID (lenalidomiid) – uued juhised viiruste reaktivatsiooni kohta
28.10.2016BLINCYTO (blinatumomab) – pankreatiidioht
21.07.2016Paiksed ketoprofeeni sisaldavad ravimid – fotoallergiliste nahareaktsioonide risk
12.07.2016NOXAFIL (posakonasool) tablettide ja suukaudse suspensiooni vastastikune mitteasendatavus
06.07.2016Riotsiguaati (Adempas) ei tohi kasutada idiopaatilise interstitsiaalse pneumooniaga seotud pulmonaalhüpertensiooni raviks
30.06.2016Humalog (lispro-insuliin) 200 ühikut/ml KwikPen’i kasutamise ohutusalane teave
20.06.2016Thalidomide Celgene® (talidomiid).
Uued olulised juhised viiruste reaktivatsiooni ja pulmonaalse hüpertensiooni kohta
08.06.2016NEXPLANON (etonogestreel) – võimalikud riskid ja komplikatsioonid implantaadi paigaldamise, asukoha tuvastamise, eemaldamise ja paigast nihkumisega
07.06.2016XEOMIN (botulismitoksiin) – uuendatud ohutusalane teave
27.04.2016IMNOVID (pomalidomiid) – enne ravi alustamist tuleb kindlaks teha B-hepatiidi viirusnakkuse olemasolu või puudumine
22.04.2016Fusafungiini sisaldavaid ravimeid enam ei turustata
06.04.2016BCR-ABL türosiini kinaasi inhibiitorid (imatiniib, dasatiniib, nilotiniib, bosutiniib, ponatiniib) – B-hepatiidi reaktiveerumise risk
14.03.2016SGLT2 inhibiitorid – diabeetilise ketoatsidoosi risk
11.03.2016Natalizumab (TYSABRI) – uuendatud meetmed PML riski minimeerimiseks
10.03.2016ZALTRAP (aflibertsept) – lõualuu osteonekroosi risk
01.02.2016TACHOSIL (inimfibrinogeen/inimtrombiin) – soovitused sooleobstruktsiooni riski vähendamiseks
14.01.2016Erlotiniib (TARCEVA) – esmavaliku säilitusravi näidustuse piirang
05.01.2016Fingolimood (GILENYA) – riskid seoses toimega immuunsüsteemile
04.01.2016VIEKIRAX-i ravi koos EXVIERA-ga või ilma ei ole soovitatav mõõduka maksakahjustusega (Child-Pugh B) patsientidel
27.11.2015FACTOR VII BAXTER 600 IU viga ravimiinfos annuse määramise valemis
27.11.2015Dimetüülfumaraat (TECFIDERA) uued meetmed PML-i riski minimeerimiseks
10.11.2015Mükofenolaatmofetiil (CELLCEPT) – tõsine teratogeensuse oht
10.11.2015Talidomiid (THALIDOMIDE CELGENE) kombinatsioonravi melfalaaniga
19.10.2015Vemurafeniib (ZELBORAF) kiirituse toksilisuse suurenemine
13.10.2015Krisotiniib (XALKORI) – südamepuudulikkuse hoiatuse lisamine
04.09.2015Mirabegroon (BETMIGA) vererõhu tõusu risk
18.08.2015Epirubitsiini ohutusalane teabekiri
08.07.2015Diabeetilise ketoatsidoosi risk SGLT2 inhibiitorravi ajal
05.05.2015Haloperidol 5 mg/ml teave manustamisviisi muutuse kohta
22.04.2015Fingolimood (GILENYA) progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) risk
13.04.2015IMNOVID (pomalidomiid) hepatotoksilisuse, interstitsiaalse kopsuhaiguse ja südamepuudulikkuse risk
27.03.2015XEOMIN (botulismitoksiin) ohutusalane teave
18.03.2015XOFIGO (raadium(Ra223)dikloriid) NIST standard-võrdlusaine muutus
09.01.2015INOMAX (lämmastikoksiid) balloonide klapiviga
12.12.2014Mükofenolaatmofetiil (CELLCEPT)   hüpogammaglobulineemia ja bronhiektaasiate risk
05.12.2014PROCORALAN (ivabradiin) – bradükardia ja kardiovaskulaarsete juhtude risk
03.12.2014TECFIDERA (dimetüülfumaraat)  progressiivse multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) tekkerisk
02.12.2014Valproehape raseduspatoloogia risk
21.11.2014Ustekinumab (STELARA) eksfoliatiivse dermatiidi ja naha eksfoliatsiooni risk 
29.09.2014Metüülfenidaat abimaterjal metüülfenidaati sisaldavate ravimite määramiseks
18.09.2014BETIRAL (atseklofenak) – kardiovaskulaarse riskiga seotud vastunäidustused ja hoiatused
05.09.2014PROLIA ja XGEVA  lõualuu osteonekroos ja hüpokaltseemia risk denosumabi kasutamisel
12.08.2014Beetainterferoonid trombootilise mikroangiopaatia ja nefrootilise sündroomi risk
28.07.2014ARZERRA (ofatumumab) tõsiste infusioonireaktsioonide tekkerisk
16.07.2014VELCADE (bortesomiib) pragunenud/purunenud viaalid
11.06.2014PROCORALAN (ivabradiin) bradükardia tekkerisk
03.06.2014Domperidoon kardiaalsed riskid
03.06.2014Transdermaalne fentanüül juhuslik kokkupuude võib olla potentsiaalselt eluohtlik
23.05.2014TICOVAC Readyject süstel  kvaliteediprobleem
30.04.2014Metoklopramiid uuendatud näidustused ja annustamine
22.04.2014Kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid trombemboolia tekkerisk
10.03.2014PROTELOS (strontsiumranelaat) – kardiovaskulaarsed riskid
06.03.2014ZOFRAN (ondansetroon)
04.02.2014ROACCUTANE (isotretinoiin)  raseduse vältimise programm
21.01.2014Kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid
10.01.2014Prasugreel (EFIENT)  tõsiste verejooksude risk
20.12.2013Ofatumumab (ARZERRA)
18.12.2013PEGINTRON (alfa 2b peginterferoon) Clearclick pen-süstel
13.12.2013Kabetsitabiin rasked nahareaktsoonid
10.12.2013Temosolomiid (TEMODAL)
08.11.2013Rituksimab (MABTHERA)
21.11.2013Filgrastiim ja pegfilgrastiim (NEUPOGEN ja NEULASTA)
04.11.2013Risperidoon ja paliperidoon
30.10.2013JEVTANA (kabasitakseel)
18.10.2013Fingolimood (GILENYA)
15.10.2013Venoosse trombemboolia tekkerisk hormonaalsete kontratseptiivide kasutamisel
15.10.2013Hüdroksüetüültärklise lahused
03.10.2013Agomelatine (VALDOXAN/THYMANAX)
01.10.2013Lühitoimelised beeta-agonistid (GYNIPRAL)
15.08.2013Klopidogreel
15.07.2013TROBALT (retigabiin)
10.07.2013Flupirtiin
08.07.2013Diklofenak
02.07.2013Veeni manustatavad rauapreparaadid
01.07.2013Kodeiin
19.06.2013LARIAM
18.06.2013REVLIMID
17.06.2013CILEST
17.06.2013DIANE
30.09.2012Trimetasidiin parkinsonismi risk