Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vaktsiinikindlustuse süsteem Eestis

Alates 1. maist 2022 kehtib Eestis vaktsiinikindlustuse süsteem vaktsiinide kasutamise tagajärjel tekkinud tervisekahju või surma korral isikule varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Uut vaktsiinikindlustuse süsteemi rakendatakse tagasiulatuvalt COVID-19 vaktsiinide põhjustatud kahjujuhtumitele ning alates 2023. aastast laieneb süsteem ka muudele vaktsiinidele, sh immuniseerimiskava vaktsiinidele, gripi-, puukentsefaliidi- ja reisivaktsiinidele.

Vaktsiinikahju hüvitamise taotlused tuleb esitada Tervisekassale

Taotlusi saab Tervisekassale esitada alates 1. maist 2022.

Tervisekassa hüvitab õigustatud isiku (patsient või patsiendi pärija) taotlusel kahju seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses sõltuvalt tervisekahjustuste raskusastmest1:

 • kui Eestis toimunud vaktsineerimise tagajärjel on patsiendil tekkinud raske tervisekahjustus, mis kestab vähemalt neli kuud või patsient sureb;
 • ning kui vaktsineerimise ja patsiendile tervisekahjustuse tekkimise või patsiendi surma vahel on vähemalt tõenäoline põhjuslik seos.

Ravimiameti roll uues vaktsiinikindlustuse menetluses on pärast haigekassalt kõikide asjakohaste andmete ja dokumentide saamist koostada hinnang ja selgitada 90 päeva jooksul välja, kas vaktsineerimise ja patsiendil tekkinud tervisekahjustuse või patsiendi surma vahel on tuvastatav kindel põhjuslik seos, tõenäoline põhjuslik seos või põhjusliku seose tõenäoline puudumine. Ravimiamet ei otsusta kahju hüvitamise ega hüvitise suuruse üle.

Tervisekassa teeb otsuse kahju hüvitamise või sellest keeldumise kohta 30 kalendripäeva jooksul alates Ravimiameti hinnangu saamisest. Vaktsiinikahju hüvitis makstakse taotlejale kahju hüvitamise otsuse tegemisest arvates 30 kalendripäeva jooksul. Kui otsustamiseks on vaja täiendavaid andmeid kindlustusjuhtumi kohta või kaasata täiendavalt valdkonna eksperte, siis lükatakse kahju hüvitamise otsuse tegemine edasi kuni kolm kalendrikuud.

Ravimiseaduse muudatused vaktsiinikahjude hüvitamise kohta on peagi leitavad Riigi Teatajast2.

Taotlemise info

Vaktsiinikindlustuse süsteem samm-sammult

 1. Taotluse saab esitada Tervisekassale alates 1. maist 2022.
 2. Tervisekassa edastab 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse Ravimiametile, kes selgitab 90 päeva jooksul välja, kas konkreetsel juhul on tuvastatav vähemalt tõenäoline põhjuslik seos vaktsineerimise ja patsiendil tekkinud tervisekahjustuse või patsiendi surma vahel.
 3. Ravimiamet annab hinnangu tõenäolise põhjusliku seose, kindla põhjusliku seose või põhjusliku seose tõenäolise puudumise kohta.
 4. Tervisekassa hüvitab õigustatud isikule (patsient või patsiendi pärija, kellel on õigus nõuda kahju hüvitamist) varalise ja mittevaralise kahju,
  - kui Eestis toimunud vaktsineerimise tagajärjel on patsiendil tekkinud raske tervisekahjustus, mis kestab vähemalt neli kuud või patsient sureb;
  - ning kui vaktsineerimise ja patsiendile tervisekahjustuse tekkimise või patsiendi surma vahel on vähemalt tõenäoline põhjuslik seos.
 5. Hüvitatav summa oleneb tervisekahjustuse raskusastmest.
 6. Tervisekassa teeb otsuse kahju hüvitamise või sellest keeldumise kohta 30 päeva jooksul alates Ravimiametilt hinnangu saamisest.
 7. Vaktsiinikahju hüvitis makstakse taotlejale kahju hüvitamise otsuse tegemisest arvates 30 kalendripäeva jooksul.
 8. Kui otsustamiseks on vaja täiendavaid andmeid kindlustusjuhtumi kohta või kaasata täiendavalt valdkonna eksperte, siis lükatakse kahju hüvitamise otsuse tegemine edasi kuni kolm kalendrikuud.

Viimati uuendatud: 11.10.2023