Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Farmaatsiaterminoloogia

Farmaatsiaterminoloogia ekspertkomisjon on Ravimiameti peadirektori moodustatud farmaatsiaterminoloogia alastes küsimustes nõuandev komisjon. Komisjoni töö eesmärk on Euroopa Liidus kehtivatest nõuetest lähtuva eestikeelse ühtse farmaatsiaterminoloogia korrastamine, kaasajastamine ja loomine ravimialaste ja teiste õigusaktide täitmiseks.

Farmaatsiaterminoloogia raamat

2019. aastal ilmus raamat "Farmaatsiaterminoloogia, teine täiendatud trükk", mis on jätkuks 2010. aastal valminud raamatule "Farmaatsiaterminoloogia". Raamatust on leitavad farmaatsiaga seotud üldmõisted, Euroopa farmakopöa standardterminid ja nende definitsioonid, droogid ja droogidega seotud mõisted, toimeained ning ATC rühmade eestikeelsed vasted.

Paberraamatu tellimiseks saatke palun e-kiri aadressile [email protected].

Komisjoni ülesanded

 • Eestikeelse farmaatsiaterminoloogia korrastamine, kaasajastamine ja loomine;
 • eestikeelse farmaatsiaterminoloogia kooskõlla viimine Euroopa Liidu õigusaktide ja soovituste ning muude materjalidega;
 • ettepanekute esitamine sotsiaalministrile õigusaktide kehtestamiseks, muutmiseks või tühistamiseks seoses farmaatsiaterminoloogia kasutuselevõtmise, muutmise või kasutuselt kõrvaldamisega.

Komisjoni õigused

 • Anda ekspertotsuseid ja soovitusi eestikeelse farmaatsiaterminoloogia kasutuselevõtmiseks;
 • kutsuda komisjoni koosolekutele teisi eksperte farmaatsiaterminoloogiaalaste küsimuste lahendamiseks;
 • saada Ravimiametilt ja teistelt valitsusasutustelt vajalikku teavet farmaatsiaterminoloogiaalaste küsimuste otsustamiseks;
 • võtta osa ravimitealase terminoloogiaga seotud üritustest;
 • anda ülevaade ja selgitada komisjoni seisukohti meedias.

Lühendid

2021. aastal leppisid Farmaatsiaterminoloogia komisjon, Haiglaapteekrite Selts ning Tervise Arengu Instituut koostöös kokku manustamisviiside ja enam kasutatavate ravimvormide lühendamiseks kasutatavates terminites. Vajadus selleks tulenes sellest, et tihti on terminite nimetused küllaltki pikad ning nende täielikul kujul näitamine erinevates arvutisüsteemides võtab palju vajalikku ekraanipinda. Samas oleks lühendite kasutamise eelduseks, et meil on üks kokkulepitud nimekiri kasutatavatest lühenditest, et kõik kasutajad Eestis mõistaksid lühendeid ühetaoliselt.

Lühendite loomise aluseks võeti ametlikud manustamisviiside ja ravimvormide nimekirjad (n-ö standardterminite loend). Need sisaldavad kõiki termineid, mida on Euroopa vastav töörühm kokku leppinud, et võib ravimite kirjeldamiseks ravimiinfodes kasutada. Lühendite loomisel lähtuti sellest, et ühtsuse eesmärgil peaksid kõik lühendid järgima sama loogikat ning et üldjuhul lühendati alati eestikeelset terminit (mõne väga üksiku erandiga, kus ladinakeelne versioon on igapäeva praktikas väga juurdunud).

Ühtse terminoloogia kasutamine

 • müügiloa taotluse täitmisel;
 • ravimpreparaadi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe eesti keelde tõlkimisel;
 • eestikeelse pakendi valmistamisel.

Farmaatsiaterminoloogia ekspertkomisjon

Toivo Hinrikus
Tartu Ülikooli Farmaatsia instituudi emeriitdotsent
Ain Raal
Tartu Ülikooli Farmaatsia instituudi farmakognoosia professor
Daisy Volmer
Tartu Ülikooli Farmaatsia instituudi sotsiaalfarmaatsia kaasprofessor
Karin Kogermann
Tartu Ülikooli Farmaatsia instituudi füüsikalise farmaatsia professor
Andres Soosaar
Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi füsioloogia osakonna külalisdotsent
Signe Leito
Ravimiameti labori juhtivspetsialist
Triin Teppor
Ravimiameti müügilubade osakonna kliinilise hindamise büroo spetsialist
Mailis Eelmäe
Ravimiameti ravimiohutuse osakonna ohutusjärelevalvebüroo spetsialist

Terminoloogiaalased ettepanekud ja kommentaarid on oodatud: 

Mailis Eelmäe

Ohutusjärelevalvebüroo spetsialist

+372 737 4140

[email protected]

Viimati uuendatud: 24.01.2023