Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Narkootikumide lähteained

Narkootikumide lähteainete kasutamine ei ole keelatud, sest neil ainetel on laialdane seaduslik kasutusala tööstuslikes protsessides ning erinevate toodete valmistamisel (ravimid, parfümeeriatooted, plastikud, kosmeetika jmt). Euroopa Liidus on narkootikumide lähteained ja nendega seotud nõuded jagatud nelja kategooriasse.

Kes kontrollib narkootikumide lähteainete käitlemist?

Narkootikumide lähteainetest ebaseaduslikult narkootikumide valmistamise, st nende ainete kuritarvitamise vältimiseks on nende käitlemine rahvusvaheliselt reguleeritud ja kontrollitud.

Euroopa Liidus vastutavad lähteainete käitlemise kontrolli eest tolli-, politsei- ja rahvatervishoiu ametkonnad, kes teevad  koostööd lähteaineid käitlevate tööstusharudega  lähteainete kuritarvitamise tõkestamiseks.

Eestis teeb narkootikumide lähteainete seadusliku käitlemise üle järelevalvet Ravimiamet, kes annab käitlejatele tegevuslube, registreerib käitlejaid, annab impordi- ja ekspordilube, kogub ja esitab aruandeid ning kontrollib käitlemisnõuete täitmist. Narkootikumide lähteainete kuritarvitamise juhtumitega tegeleb Politsei- ja Piirivalveamet, piiriületusel ka Maksu- ja Tolliamet.

Millised on lähteainete käitlemise nõuded?

Käitlemisnõuded sõltuvad sellest, millise kategooria lähteaineid ning millisel eesmärgil käideldakse. Kui lähteaine on näiteks ka ravimi toimeaine kehtivad lisaks ravimite käitlemise nõuded. Peamised lähteainete käitlemise liigid on järgmised:

Turuleviimine 

 lähteainete tarnimine ühenduses tasu eest või tasuta, nende ainete ladustamine, valmistamine, tootmine, töötlemine, nendega kauplemine, nende jaotamine või vahendamine eesmärgiga neid ühenduses tarnida.

Import

lähteaine toomine liidu tolliterritooriumile, millel on liiduvälise kauba staatus, sh ajutine ladustamine, vabatsoonidesse või –ladudesse paigutamine, vabasse ringlusse lubamine.

Eksport 

lähteainete väljaviimine liidu tolliterritooriumilt, sh lähteainete väljaviimine pärast ladustamist vabatsoonis või laos.

Vahendustegevus

füüsilise või juriidilise isiku poolt teostatav lähteaine ost ja müük või ainega varustamine eesmärgiga saavutada kokkulepe kahe lepinguosalise vahel või vähemalt ühe lepinguosalise nimel, kõnealuseid aineid oma valdusse võtmata või tehingute läbiviimist juhtimata, hõlmab ka liidus läbiviidavaid tegevusi, mis on seotud lähteainete ostu, müügi või nimetatud ainetega varustamisega, ilma et need oleks toodud liidu tolliterritooriumile.

* Kohustus ei kehti juhul, kui 2B kategooria lähteainetega tehtavad tehingud ja 2A kategooria lähteaine kasutatud kogused ei ületa ühe aasta jooksul järgmisi koguseid: atseetanhüdriid- 100l, kaaliumpermanganaat- 100kg, antraniilhape ja selle soolad- 1kg, fenüüläädikhape ja selle soolad- 1 kg, piperidiin ja selle soolad- 0,5kg. Registreerimiskohustus ei kehti ka juhul, kui on tegemist 2B kategooria lähteainete lõppkasutajatega, kes omavad või ladustavad lähteaineid ning neid ei tarnita teistele ettevõtetele lähteainete ega segude koostises.

** Kohustus ei kehti juhul, kui 2. kategooria lähteainete tehingute korral ei ületata üha aasta jooksul järgmisi koguseid: atseetanhüdriid100l, kaaliumpermanganaat- 100kg, antraniilhape ja selle soolad- 1kg, fenüüläädikhape ja selle soolad- 1kg, piperidiin ja selle soolad0,5kg.

*** Ekspordiluba on nõutav, kui atsetooni, etüüleetrit, metüületüülketooni ja tolueeni eksporditakse järgmistesse EL- välistesse riikidesse: Afganistaan, Antigua ja Barbuda, Araabia Ühendemiraadid, Argentiina, Austraalia, Benin, Boliivia, Brasiilia, Costa Rica, Dominikaani Vabariik, Ecuador, Egiptus, El Salvador, Etioopia, Filipiinid, Ghana, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Jordaania, Kaimanisaared, Kanada, Kasahstan, Kolumbia, Korea, Liibanon, Madagaskar, Malaisia, Maldiivid, Mehhiko, Moldova, Nigeeria, Omaan, Pakistan, Paraguay, Peruu, Saudi-Araabia, Tadžikistan, Tansaania, Tšiili, Türgi, Uruguay, Venemaa, Venetsueela. Soolhappe ja väävelhappe korral on ekspordiluba nõutav, kui neid eksporditakse järgmistesse EL-välistesse riikidesse: Boliivia, Ecuador, Kolumbia, Peruu, Tšiili, Türgi, Venemaa, Venetsueela.

1. KATEGOORIA

Aine

CN-nimetus

(kui see on teistsugune)

CN-kood (1)

CAS-nr (2)

1-fenüül-2-propanoon

Fenüülatsetoon

2914 31 00

103-79-7

▼M5

Metüül-α-fenüülatsetoatsetaat (MAPA)

2918 30 00

16648-44-5

Etüül-α-fenüülatsetoatsetaat (EAPA) (4) ex 2918 30 00 5413-05–8
▼M6
Etüül-α-fenüülatsetoatsetaat (EAPA) (4) ex 2918 30 00 5413-05–8
▼M5

Metüül-2-metüül-3-fenüüloksiraan-2-karboksülaat

(BMK metüülglütsidaat)

2918 99 90

80532-66-7

2-metüül-3-fenüüloksiraan-2-karboksüülhape

(BMK glütsiidhape)

2918 99 90

25547-51-7

▼B

N-atsetüülantraniilhape

2-atseetamidobensoehape

2924 23 00

89-52-1

▼M5

α-fenüülatsetoatseetamiid (APAA)

2924 29 70

4433-77-6

α-fenüülatsetoatsetonitriil (APAAN)

2926 40 00

4468-48-8

▼B

Isosafrool (cis + trans)

2932 91 00

120-58-1

3,4-metüüleendioksüfenüül-propaan-2-oon

1-(1,3-bensodioksool-5- üül)propaan-2-oon

2932 92 00

4676-39-5

Piperonaal

2932 93 00

120-57-0

Safrool

2932 94 00

94-59-7

▼M5

Metüül-3-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-metüüloksiraan-2-karboksülaat (PMK metüülglütsinaat)

2932 99 00

13605-48-6

▼M6
Metüül-3-okso-2-(3,4- metüleendioksüfenüül)butanaat (MAMDPA) (5) metüül-3-okso-2-(3,4- metüleendioksüfenüül)butanaat ex 2932 99 00 1369021-80–6
▼M5

3-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-metüüloksiraan-2-karboksüülhape (PMK glütsiidhape)

2932 99 00

2167189-50-4

▼M4

4-anilino-N-fenetüülpiperidiin (ANPP)

2933 39 99

21409-26-7

N-fenetüül-4-piperidoon (NPP)

2933 39 99

39742-60-4

▼B

Efedriin

3003 41 00

299-42-3

Pseudoefedriin

3003 42 00

90-82-4

Norefedriin

►M2   2939 44 00  ◄

14838-15-4

Ergometriin

2939 61 00

60-79-7

Ergotamiin

2939 62 00

113-15-5

Lüsergiinhape

2939 63 00

82-58-6

Käesolevas kategoorias loetletud ainete, välja arvatud katiini, (3) stereoisomeerilised vormid, kui sellised vormid on võimalikud.

Käesolevas kategoorias loetletud ainete soolad, välja arvatud katiinisoolad, kui need ained sooli moodustavad.

▼M3

(1R,2S)-(-)-kloroefedriin

►M5   2939 79 90  ◄

110925-64–9

(1S,2R)-(+)-kloroefedriin

►M5   2939 79 90  ◄

1384199-95–4

(1S,2S)-(+)-kloropseudoefedriin

►M5   2939 79 90  ◄

73393-61–0

(1R,2R)-(-)-kloropseudoefedriin

►M5   2939 79 90  ◄

771434-80–1

dietüül(fenüülatsetüül)propaandiaat (DEPAPD) 2918 30 00 20320-59–6
etüül-3-(2H-1,3-bensodioksool-5-üül)- 2-metüüloksiraan-2-karboksülaat (PMK etüülglütsidaat) 2932 99 00 28578-16–7
N-fenüülpiperidiin-4-amiin (4-AP) 2933 39 99 23056-29–3
tert-butüül-4-anilinopiperidiin1-karboksülaat (1-boc-4-AP) 2933 39 99 125541-22–2
N-fenüül-N-(piperidiin-4-üül) propaanamiid (norfentanüül) 2933 39 99 1609-66–1

(1) EÜT L 290, 28.10.2002, lk 1.

(2) CAS-number on „Chemical Abstract Service'i” registrinumber, mis on iga aine ja selle struktuuri kordumatu tunnus. CAS-number on igal isomeeril ja iga isomeeri igal soolal. Tuleb pidada silmas, et eespool loetletud ainete soolade CAS-numbrid erinevad ülalmainitutest.

(3) Nimetatakse ka (+)-norpseudoefedriiniks, CN-kood 2939 43 00, CAS-nr 492-39-7.

(4) Nimetatakse ka etüül-3-okso-2-fenüülbutanaadiks IUPACi (Rahvusvaheline Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liit) nomenklatuuri järgi.

(5) Nimetatakse ka metüül-2-(2H-1,3-bensodioksool-5-üül)-3-oksobutanaadiks IUPACi nomenklatuuri järgi.

▼M2

KATEGOORIA

ALAMKATEGOORIA 2A

Aine

CN- nimetus

(kui see on teistsugune)

CN-kood (12)

CASi nr (13)

▼M5

Punane fosfor

2804 70 00

7723-14-0

▼M2

Atseetanhüdriid

2915 24 00

108–24-7

Kaasa arvatud käesolevas kategoorias loetletud ainete soolad, kui need ained moodustavad sooli.

ALAMKATEGOORIA 2B

Aine

CN- nimetus

(kui see on teistsugune)

CN-kood (12)

CASi nr (13)

Fenüüläädikhape

2916 34 00

103–82-2

Antraniilhape

►M5    ►C2   2922 43 00  ◄  ◄

118–92-3

Piperidiin

2933 32 00

110–89-4

Kaaliumpermanganaat

2841 61 00

7722-64–7

Kaasa arvatud käesolevas kategoorias loetletud ainete soolad, kui need ained moodustavad sooli.

(1) EÜT L 290, 28.10.2002, lk 1.

(2) CASi number on Chemical Abstracts Service’i registrinumber, mis on iga aine ja selle struktuuri kordumatu numbriline tunnus. CASi number on igal isomeeril ja iga isomeeri igal soolal. Tuleb pidada silmas, et eespool loetletud ainete soolade CASi numbrid erinevad ülalmainitutest.

3. KATEGOORIA

Aine

CN-nimetus (kui see on teistsugune)

CN-kood (1)

CAS-nr (2)

Vesinikkloriidhape (soolhape)

Vesinikkloriid

2806 10 00

7647-01-0

Väävelhape

►M5   2807 00 00  ◄

7664-93-9

Tolueen

2902 30 00

108-88-3

Etüüleeter

Dietüüleeter

2909 11 00

60-29-7

Atsetoon

2914 11 00

67-64-1

Metüületüülketoon

Butanoon

2914 12 00

78-93-3

Käesolevas kategoorias loetletud ainete soolad, välja arvatud vesinikkloriidhappe ja väävelhappe soolad, kui need ained sooli moodustavad.

(1)    

EÜT L 290, 28.10.2002, lk 1.

(2)    

CAS-number on „Chemical Abstract Service'i” registrinumber, mis on iga aine ja selle struktuuri kordumatu tunnus. CAS-number on igal isomeeril ja iga isomeeri igal soolal. Tuleb pidada silmas, et eespool loetletud ainete soolade CAS-numbrid erinevad ülalmainitutest.

4. KATEGOORIA

▼M1

Aine 

CN-nimetus (kui see on teistsugune)

CN-kood (1)

Efedriini või selle soolasid sisaldavad ravimid ja veterinaarravimid

Sisaldab efedriini või selle soolasid

►M4 3003 41 00 ◄ ►M4 3004 41 00 ◄

Pseudoefedriini või selle soolasid sisaldavad ravimid ja veterinaarravimid Sisaldab pseudoefedriini (INN) või selle soolasid ►M4 3003 42 00 ◄ ►M4 3004 42 00 ◄

II LISA

▼B

Aine Künnis
Atseetanhüdriid 100 l
Kaaliumpermanganaat 100 kg
Antraniilhape ja selle soolad 1 kg
Fenüüläädikhape ja selle soolad 1 kg
Piperidiin ja selle soolad 0,5 kg

▼M5

Punane fosfor 0,1 kg

Viimati uuendatud: 19.04.2023