Ülevaade müügiloa hoidjate poolt 2020. aastal tehtud ravimireklaamist

02.06.2021 | 11:11

2020. aasta kohta esitasid ravimi müügiloa hoidjad Ravimiametile 352 ravimireklaami aruannet, millest 197 (ca 56%) olid teavitused aruandes kajastatavate tegevuste puudumisest.
    • Jaga

Ravimireklaami aruande esitamata jätmise kohta tegi Ravimiamet ettekirjutuse 9 müügiloa hoidjale.

Müügiloa hoidjate poolt tehtud ravimireklaami maht on 2020. aastal vähenenud. Võib arvata, et seda on mõjutanud COVID-19 nakkuse kontrollimiseks kehtestatud piirangud.

Käsimüügiravimite reklaamüritused ja näidised

Käsimüügiravimite teavitusüritusi on viimastel aastatel patsientidele korraldatud järjest vähem (va 2018, kui korraldati 26 üritust) ning 2020. aastal ei korraldanud müügiloa hoidjad patsientidele üritusi. Arstidele/apteekritele korraldatud ürituste arv on samuti mõnevõrra langenud (kui aastal 2019 korraldati vastavaid üritusi 37, siis 2020. aastal 25).

Raviminäidiseid on lubatud müügiloa hoidjal anda üksnes ravimi väljakirjutamise õigusega isikule. Näidiste jagamise absoluutarv on võrreldes varasemate aastatega oluliselt vähenenud (2018. a – 9864; 2019. a – 5426; 2020. a – 3039). Käsimüügiravimite näidiste jagamise kõrgaeg jääb aastasse 2010, kui arstidele anti kokku 16 746 näidist.

Retseptiravimite reklaamüritused ja näidised

Aastal 2020 korraldati retseptiravimite reklaamüritusi 631 korral. Neist 613 üritust viidi läbi Eesti müügiloa hoidja Eestipoolse esinduse poolt, mis on ligilähedane 2019. aastale, kui korraldati 669 üritust. Samas, võrreldes eelmiste aastatega, toimus oluliselt vähem üritusi väljaspool Eestit (2018. aastal 143; 2019. aastal  132 ja 2020. aastal 18 üritust).

Retseptiravimite näidiseid jagati 2020. aastal arstidele kokku 8877, võrreldes 2019. aastaga on seda ca 43% vähem. Retseptiravimite näidiste jagamise kõrgaeg jääb 2007. aastasse kui jagati aastas kokku 82 306 näidist.

Toetused arstidele ja apteekritele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks

Ravimi müügiloa hoidja võib toetada arstide/apteekrite osalemist arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel, hüvitades ürituse teadusliku osa osavõtumaksu ning majutus- ja transpordikulud mõistlikus ulatuses (Ravimiseadus § 86 lg 3).

COVID-19 pandeemia avaldas olulist mõju arstidele ja apteekritele toetuste jagamisele. Eelmistel aastatel oli toetuste kogusumma suurusjärgus 1,5 miljonit eurot (2018. aastal 1 485 090,67 eurot, 2019. aastal 1 582 971,4). 2020. aastal toetasid müügiloa hoidjad arste ja apteekreid arstiteaduslikel või farmaatsialastel üritustel osalemiseks kogusummas 216 284,95 eurot, mis jagunes 335 arsti/apteekri vahel. Toetusi anti 423 korral ja keskmiseks toetuse suuruseks kujunes 2020. aastal 511,31 eurot (2019. aastal oli keskmine toetus 1273,96 eurot).

Toetuse andmist arstile või apteekrile deklareeris aruandes 40 müügiloa hoidjat, suurimad toetajad olid:

  1. AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG   (24 318,43 eurot);
  2. UAB „Johnson & Johnson“ Eesti filiaal  (17 958,43 eurot);
  3. AstraZeneca AB (16 498 eurot).

Toetuste kogusumma kujunes suurimaks arstidel Andrus Mägi (3766,66 eurot), Anneli Elme (kokku 3669,4 eurot), Riina Salupere (kokku 3479,85 eurot). Suurima üksiktoetuse sai Andrus Mägi (3766,66 eur, Amgen Europe B.V.).

Toetused teadusasutusele või erialaorganisatsioonidele arstiteaduslike või farmaatsiaalaste  ürituste korraldamiseks

Arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste korraldamiseks on müügiloa hoidjad andnud erialaorganisatsioonidele eelmistel aastatel üha enam toetusi: 2018. aastal oli vastavate toetuste kogusumma 1 033 755,55 eurot ning 2019. aastal 976 769,9 eurot. Samas 2020. aastal toetasid müügiloa hoidjad teadusasutusi või erialaorganisatsioone ürituste korraldamiseks summas 563 079,18 eurot. Toetuse summa languse puhul tuleb kindlasti arvestada, et COVID-19 nakkuse kontrollimiseks kehtestatud piirangute tõttu tuli mitmed üritused ära jätta, korraldada väiksemas mahus või veebis ning edasi lükata.

Ravimi müügiloa hoidjad esitavad iga kalendriaasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande eelneval aastal proviisoritele, farmatseutidele ja arstidele ning nende ühendustele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks või nimetatud ürituste korraldamiseks antud toetuste ning müügiloa hoidja korraldatud teaduslike ürituste, patsientide teavitusürituste, jagatud raviminäidiste ning ravimite allahindluste kohta. Aruande peavad esitama nii humaan- kui ka veterinaarravimite müügiloa hoidjad. Aruandeid esitatakse Ravimiametile alates aastast 2006.

Riikliku järelevalve käigus Ravimiseaduse § 83 lõike 6 alusel kogutud andmed ravimireklaami kohta on avalik teave.

Täpsemat teavet saab Ravimiameti telefonil 737 4140 või e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

Lisaks riikliku järelevalve käigus kogutud ning käesoleva kokkuvõtte raames avaldatule, avalikustavad Ravimitootjate Liitu (RTL) kuuluvad müügiloa hoidjad 1. juunil kõik tasud, mida ravimifirmad on kas otseselt või kaudselt arstidele, apteekritele ja tervishoiuteenuse osutajatele maksnud. Täpsem informatsioon nende andmete avalikustamisest Eestis on leitav Eesti Ravimitootjate Liidu kodulehel www.rtl.ee.