Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sisse- ja väljavedu

Ravimite ja mitmete teiste Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade liikumiseks üle Eesti piiri tuleb taotleda sisse-/väljaveo luba või teavitada Ravimiametit pärast eriluba nõudva kauba üle piiri liikumist.

Sisseveoks loetakse nii importi (kaasneb kauba vabasse ringlusse lubamise impordi  tolliprotseduur) kui kauba toomist Eestisse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigist. Väljaveoks on kauba viimine Eestist EMP liikmesriiki või eksport koos vastavate tolliprotseduuridega. EMP-sse kuulub 27 Euroopa Liidu liikmesriiki ning kolm Euroopa Vabakaubanduspiirkonna riiki: Island, Norra ja Liechtenstein.  

Eriluba nõudvaks kaubaks on:

 • ravimid (sh kõlbmatud ravimid);
 • ravimi toimeained;
 • hormoonid, prostaglandiinid, tromboksaanid ja leukotrieenid, looduslikud või sünteetilised; nende derivaadid ja struktuurianaloogid, kaasa arvatud modifitseeritud ahelaga polüpeptiidid, mida kasutatakse hormoonidena;
 • antibiootikumid;
 • narkootilised ja psühhotroopsed ained (I-IV ja VI nimekiri);
 • inim- või loomset päritolu koed, rakud ja elundid või nendest saadud ained meditsiiniliseks või teaduslikuks kasutamiseks haiguse vältimise, diagnoosimise, ravimise või haiguseseisundi kergendamise eesmärgil, kui neid kasutatakse patsiendil;
 • verepreparaadid, antiseerumid, muud verefraktsioonid ja immunoloogilised tooted meditsiiniliseks kasutamiseks, välja arvatud juhul kui neid ei kasutata patsiendil;
 • organoteraapias kasutatavad kuivatatud näärmed ja muud organid (pulbrina või pulbristamata); organoteraapias kasutatavate näärmete, muude organite ja nende nõrede ekstraktid; hepariin ja selle soolad;
 • looduslikud või sünteesitud taimsed alkaloidid, nende soolad, eetrid, estrid ja muud derivaadid.

Eriloa nõue ei kohaldu:

 • transiidil (kauba saajaks ega saatjaks Eesti ettevõte ning selline toiming ei ole käsitletav sisse-/väljaveona);

 • müügiloata ravimite, mis ei ole mõeldud Eestis turustamiseks, sisseveoks EMP liikmesriigist, väljaveoks EMP liikmesriiki ja ekspordil;
 • ravimi kliinilises uuringus kasutatava uuritava ravimi ja ka uuringus kasutatava täiendava ravimi, kui täiendaval ravimil on Euroopa Majanduspiirkonnas kehtiv müügiluba, sisseveoks EMP liikmesriigist, väljaveoks EMP liikmesriiki ja ekspordil;
 • kiirabibrigaadi, Eesti või välisriigi päästemeeskonna, Kaitsepolitseiameti, Eesti Vabariigi territooriumil viibivate välisriigi relvajõudude ja Kaitseväe ravimitagavarasse kuuluvale eriluba nõudvale kaubale, mida nad kasutavad oma ülesannete täitmisel;
 • rahvusvahelises transpordis osalevate laevade ja õhusõidukite ravimitagavarasse kuuluvale ja selle täiendamiseks vajalikule eriluba nõudvale kaubale.

Vajate ravimiametilt sisse-/väljaveoluba, kui:

 • veate sisse-/välja narkootilisi või psühhotroopseid ravimeid;
 • impordite (st kauba suhtes rakendub vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduur) eriluba nõudvat kaupa;
 • veate sisse Eestis turustamiseks mõeldud müügiloata ravimi, millel ei ole üheski EMP liikmesriigis müügiluba.

Eriluba nõudva kauba sisse/väljaveost tuleb Ravimiametit teavitada, kui:

 • veate sisse-/välja eriluba nõudvat kaupa, mille puhul ei ole nõutud sisse-/väljaveoluba ja mis ei ole eriloa nõudest vabastatud.

Kes võib olla sisse-/väljavedajaks?

Sissevedaja on kauba saaja Eestis ning väljavedaja kauba Eestist välja saatja. Sisse- ja väljavedajaks ei loeta kaupa füüsiliselt üle piiri transportijat.

Sisse-/väljavedajaks võivad olla:
 •  ravimite hulgimüügi tegevusloa omaja;
 • ravimite tootmise tegevusloa omaja (alates 01.06.2024 oma toodangu valmistamiseks ja toodangu ulatuses);
 • tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa omaja (kliinilise uuringu ravimid, erinevate programmide alusel kasutatavad müügiloata ravimid, ravimid välisabina);
 • rakkude, kudede ja elundi hankimise või käitlemise tegevusloa omaja (inim-ja loomset pärituolu rakud, koed ja elundid meditsiiniliseks kasutamiseks ja käitlemiseks);
 • veterinaararsti kutsetegevuse loa omaja ning üld- ja veterinaarapteegi tegevusloa omaja (veterinarravimid, mis on hangitud Euroopa Liidu liikmesriikide hulgimüüjatelt);
 • õppe- või teadusasutus (ravimid, toimeained ning inimpäritolu rakud, koed ja elundid teadus-ja uurimistööks);
 • hoolekandeasutus (ravimid välisabina);
 • muu juriidiline isik Ravimiameti eelneval nõusolekul (ravimid teadustööks ja muul otstabel kasutamiseks) – vajadusel palun võtke Ravimiametiga ühendust, et täpsustada kauba kasutamise eesmärk ja võimalus saada sisse-/väljaveoõigus.

EMP välisest riigist võib ravimeid otse Eestisse importida üksnes ravimite tootmise tegevusloa omaja. See nõue ei kohaldu, kui imporditakse turustamise loa saanud müügiloata ravimeid, välisabi või mittekliinilises teadustöös kasutatavaid ravimeid.

Eestis turustamiseks mõeldud müügiloaga ravimite korral peab ravimite sissevedaja esmakordse sisseveo eelselt informeerima sisseveo kavatsusest ravimi müügiloa hoidjat ja Ravimiametit juhul, kui ta ei ole ravimi müügiloa hoidja poolt määratud sissevedaja.

Sisse-/väljaveoloa taotlemine

Sisseveoloa taotlemise kohustus on sissevedajal ehk ravimi saajal Eestis ja väljaveoloa taotlemise kohustus ravimi saatjal Eestis ehk väljavedajal. Ravimiameti luba tuleb taotleda iga eriluba nõudva kauba saadetise kohta ning ühe loaga ei saa teostada mitut sisse- ja väljavedu. Nõuetekohane taotlus tuleb Ravimiametile esitada vähemalt viis tööpäeva enne eriluba nõudva kauba saabumist Eesti piirile.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisse- ja väljaveoloa taotlus tuleb esitada teistest taotlustest eraldi ning selle peab allkirjastama nende ainete käitlemise eest vastutav/teda asendav isik. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete loa taotlemise eest tuleb tasuda riigilõiv 10 € (riigilõivu tasumise info: VIITA RIIGILÕIVUDELE). Lisaks tuleb väljaveoloa taotlusele lisada sihtriigi pädeva asutuse väljastatud sisseveoluba iga konkreetse saadetise jaoks.

Müügiloata ravimi sisseveol tuleb eelistada EMP liikmesriigi pädeva asutuse antud müügiloaga ravimit. Kui see ei ole võimalik, tuleb koos taotlusega esitada dokumendid ravimi kvaliteedi kohta ja põhjendused, miks Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi müügiloaga ravimit ei ole võimalik eelistada.

Lubade taotlemiseks palume registreerida end Ravimiameti Kliendiportaali kasutajaks ja esitada taotlus Kliendiportaali kaudu.  

Kui Kliendiportaali kasutamine ei ole võimalik, siis võite kasutada taotluse vormi. Taotlused, mida ei esitata läbi Ravimiameti Kliendiportaali, peavad olema taotluse esitaja poolt allkirjastatud.

Sisse- ja väljaveo taotluse vormi saab alla laadida siit::

Ravimiameti otsus loa väljastamise kohta tehakse 5 tööpäeva jooksul pärast kõigi nõutavate andmete esitamist ja vajadusel täiendavate selgituste või dokumentide saamist. Taotlust läbi vaadates võib Ravimiamet täiendavalt küsida ravimi kvaliteeti tõendavaid dokumente (kvaliteedisertifikaat, OCABR-sertifikaat jne). Kõigil Eestis turustatavatel ravimitel peab olema ravimi tootja poolt väljastatud ravimi kvaliteeti tõendav dokument (kvaliteedisertifikaat). Inimravimite tootmiseks kasutatavate toimeainete impordil tuleb esitada sihtriigi pädeva asutuse kinnitus („written confirmation“), et toimeaine tootja vastab heade tootmistavade nõuetele. Ravimiametil on õigus loa andmisest keelduda, kui loa saamise eeldused ja eelpool nimetatud nõuded ei ole täidetud. 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisse- ja väljaveoluba väljastatakse paberkandjal, teiste eriluba nõudvate kaupade load väljastatakse elektroonselt ning väljastatud loa saab edastada tollivormistuseks. Sisse-/väljaveoluba antakse kauba sisse-/väljaveo ühekordseks toiminguks ning kõige kauem kolmeks kuuks. Põhjendatud juhtudel võib Ravimiamet pikendada narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisse-/väljaveoloa kehtivust kuni kuue kuuni.

Sisse-/väljaveost teavitamine

Sisseveost tuleb Ravimiametit teavitada ravimi saajal Eestis ehk sissevedajal. Väljaveost teavitab ravimi saatja Eestis ehk väljavedaja. Teavitada tuleb esimesel võimalusel, kuid hiljemalt viiendal tööpäeval pärast kauba sisse-/väljaveo toimumist.

Rakkude, kudede ja elundite sisse-/väljaveost teavitamisel tuleb teavitusele lisada elundi sertifikaat, mille on allkirjastanud rakkude, kudede ja elundite hankimise eest vastutav isik või käitleja (tervishoiuasutuse) pädev isik. Täpsem info rakkude, kudede ja elundite sisse-/väljaveo kohta on leitav siit.

Teavitused palume esitada Ravimiametile Kliendiportaali kaudu.

Vaata ravimeid, mille väljavedu on Eestist keelatud:

 1. Xarelto 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid N28 (Bayer AG) - kuni Ravimiameti otsuseni väljaveokeelu lõpetamiseks
 2. Xarelto 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid N28 (Bayer AG) - kuni Ravimiameti otsuseni väljaveokeelu lõpetamiseks
 3. Betaferon 250 mcg/ml süstelahuse pulber ja lahusti  (Bayer AG) - kuni Ravimiameti otsuseni väljaveokeelu lõpetamiseks
 4. Ozempic 1 mg süstelahus pen-süstlis 4 annust N1 (Novo Nordisk A/S) - kuni 31.12.2024
 5. Ozempic 0,5 mg süstelahus pen-süstlis 4 annust N1 (Novo Nordisk A/S) - kuni 31.12.2024
 6. Ozempic 0,25 mg süstelahus pen-süstlis 4 annust N1 (Novo Nordisk A/S) - kuni 31.12.2024
 7. Victoza 6 mg/ml süstelahus pen-süstlis 3 ml N2 (Novo Nordisk A/S) - kuni 31.12.2024
 8. Trulicity 1,5 mg/0,5 ml süstelahus pen-süstlis 0,5 ml N4 (Eli Lilly Nederland B.V.) - kuni 31.12.2024
 9. Lyxumia 20 mcg/0,2 ml süstelahus 3 ml N2 (Sanofi Winthrop Industrie) - kuni 31.12.2024
 10. Rybelsus 3 mg tabletid N30 (Novo Nordisk A/S) - kuni 31.12.2024
 11. Rybelsus 7 mg tabletid N30 (Novo Nordisk A/S) - kuni 31.12.2024
 12. Rybelsus 14 mg tabletid N30 (Novo Nordisk A/S) - kuni 31.12.2024

Täiendav teave: 

Viimati uuendatud: 02.01.2024