Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Teises asutuses käitlemine

Igapäevatöös kasutavad ravimeid tervishoiu- ja hoolekandeasutused, veterinaarteenuse osutajad, teadus-ja uurimisasutused. Ravimiameti ülesanne on vajadusel kontrollida kõikide ravimeid käitlevate asutuste tegevuse vastavust nõuetele.

Ravimite käitlemine teistes asutustes

Ravimid on kvaliteetsed, ohutud ja efektiivsed, kui nende käitlemisel ja kasutamisel jälgitakse selleks ette nähtud nõudeid. Ravimite legaalsest käitlemisahelast hankimine ja õige säilitamine on väga oluline – teadmata päritoluga, aegunud või valesti säilitatud ravimi toimes ei saa olla kindel (toime võib väheneda/puududa, ravim võib toksiliste laguproduktide tõttu muutuda ohtlikuks). Ravimi arvestuse pidamise ja kasutamise nõuded on vajalikud ravimi ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks. Seetõttu on tähtis, et oleks ravimite päritolu, säilitamine ning kasutamine jälgitav alates ravimi vastuvõtmisest kuni kasutamise või hävitamisele suunamiseni ning kehtestatud töökorraldus, mis tagab ravimite nõuetekohase käitlemise ja kasutamise.

Ravimite käitlemisel tuleb järgida nõudeid ravimite säilitamisele, ravimite väljakirjutamisele ja apteegist ravimite tellimisele ning käitlemisele ja ravimite arvestuse pidamisele. 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus kehtib kõikidele narkootiliste ja psühhotroopsete käitlemisega seotud füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Selle seaduse järgi annab Ravimiamet käitlejatele asjakohaseid lubasid ning teeb järelevalvet nende ainete seadusliku käitlemise üle.

Seaduse alusel sotsiaalministri määrus reguleerib:

  • täpsemalt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja ravimite käitlemist, arvestust ja aruandlust kõikide käitlejate juures.
  • samuti narkootiliste ja psühhotroopsete ainete arvestust ja aruandlust nimetatud ainetega seotud kuritegude ennetamise, avastamise ning tõkestamise asutustes.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teaduslikul eesmärgil käitlemine

Kes võivad narkootilisi ja psühhotroopseid aineid teaduslikul eesmärgil käidelda?

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjadesse kuuluvaid aineid ning neid sisaldavaid ravimeid võivad teaduslikul eesmärgil käidelda sellekohast Ravimiameti luba omavad õppe- ja teadusasutused.

Ravimiametilt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teaduslikul eesmärgil käitlemise loa taotlemiseks tuleb täita taotluse vorm: 

ja saata see digiallkirjastatult e-posti aadressile [email protected] või allkirjastatult aadressile Nooruse 1, 50411 Tartu.


Kuidas saavad teadus- ja õppeasutused hankida teaduslikul eesmärgil kasutamiseks mõeldud narkootilisi ja psühhotroopseid aineid?

Ravimite hulgiostu õigust omavad õppe- ja teadusasutused (loetletud määruses nr 38) võivad narkootilisi ja psühhotroopseid aineid osta ravimite hulgimüüjalt.

Õppe- ja teadusasutused, kellel ei ole ravimite hulgiostu õigust, saavad narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid osta apteegist. Selleks tuleb Ravimiametile eelnevalt saata vabas vormis taotlus, kus märgitakse millist ravimit, millises koguses ja millisest apteegist soovitakse osta. Ravimiamet saadab ostmise loa nii taotlejale kui ka apteeki, kes saab seejärel ravimi teaduslikul eesmärgil kasutamiseks tellida ja väljastada.


Millised on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teaduslikul eesmärgil käitlemise nõuded?

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisel teadus- ja õppeasutustes rakenduvad määrusest nr 73 tulenevad üldised nõuded.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine ravimite hulgimüügi ettevõttes


Kes võivad käidelda narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid ravimite hulgimüügi korras?

Ravimite hulgimüügi tegevusloa omaja võib narkootilisi või psühhotroopseid aineid ning neid sisaldavaid ravimeid käidelda juhul, kui ettevõtte tegevusloal kajastub viidatud ainete käitlemise kõrvaltingimus. Kui kõrvaltingimusena on märgitud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine ilma täpsustusteta, siis võib käidelda kõikidesse nimekirjadesse kuuluvaid narkootilisi ja psühhotroopseid aineid. Kui käitlemisõigus on piiratud, on tegevusloal vastav märge kõrvaltingimuse osas (nt lubatud vaid III ja IV nimekirja ainete käitlemine).


Millised on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisnõuded hulgimüügi ettevõtetele?

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisel hulgimüügi korras rakenduvad määrusest nr 73 tulenevad üldised nõuded ning säilitamise ja arvestuse pidamise osas hulgimüüjale kehtestatud nõuded.

Lisaks on hulgimüügiettevõtetel kohustus esitada Ravimiametile kvartaalne aruanne eriarvestusele ja arvestusele kuuluvate ainete sisse- ja väljaveo ning eriarvestusele kuuluvate ainete vastuvõtu ja väljastamise kohta. Aruande saab esitada läbi Ravimiameti Kliendiportaali.

Kvartaalse aruande esitamise juhend: 


Kuidas esitada taotlus narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisse- või väljaveoks?

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisse- ja väljaveoloa taotluse saab esitada läbi Ravimiameti Kliendiportaali ning selle peab allkirjastama nende ainete käitlemise eest vastutav või teda asendav isik. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisse- ja väljaveoloa taotlemise eest tuleb tasuda riigilõiv 10 € (täpsem info siit). Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete väljaveoloa taotlusele tuleb lisada sihtriigi pädeva asutuse väljastatud sisseveoluba väljaveetava saadetise jaoks. Juhul, kui aine ei kuulu sihtriigis narkootiliste või psühhotroopsete ainete hulka, tuleb selle kohta esitada sihtriigi pädeva asutuse kinnitus.


Kellele võivad ravimite hulgimüügi ettevõtted narkootilisi ja psühhotroopseid aineid väljastada?

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise õigust omav hulgimüügi ettevõte võib narkootilisi ja psühhotroopseid aineid väljastada apteekidele ning ravimite tootmis- või hulgimüügiettevõtetele, kes omavad tegevusloal narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise kõrvaltingimust.

Hulgiostuõigust omavatele teadusasutustele võib teaduslikul eesmärgil käitlemiseks väljastada vaid neid narkootilisi või psühhotroopseid aineid, mille käitlemiseks on Ravimiamet andnud neile loa. Kui hulgimüüjale esitatakse tellimus müügiloata narkootilisele või psühhotroopsele ravimile, tuleb Ravimiametile sisseveoloa taotluse esitamisel märkida, et aine või ravim on teaduslikul eesmärgil kasutamiseks.

Kui soovitakse sisse vedada narkootilist või psühhotroopset ainet, mida varasemalt ei ole Eestis käideldud või mida on käideldud väheses koguses, tuleb Ravimiametist kontrollida, kas aine kasutamiseks on Eestile tellitud vastav kvoot (aine kogus grammides, mida on lubatud Eestis meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil kasutada).

Viimati uuendatud: 25.05.2022